Verkoopvoorwaarden

Inkoop en Leveringsvoorwaarden

Algemene Inkoop en Leveringsvoorwaarden van StarSweets Holland BV cs.Vastgesteld door de Stichting Centraal orgaan voor de Voedings- enGenotsmiddelenbranche (COVEG)

Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 46/1998.

1. Toepasselijkheid / conversie

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen,tussen de bij COVEG aangesloten ondernemingen, evenals ondernemingen die van COVEG toestemming hebben gekregen tot gebruik (hierna aan te duiden als:”de leverancier”) en haar wederpartij, aanbiedingen en toekomstige(rechts)betrekkingen daaronder begrepen.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.

1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 46/1998.

2. Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst

2.1 Iedere aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

2.3 Al dan niet in de catalogi of elektronisch getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. De leverancier is niet gehouden tot nalevering van eerder geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.

2.4 de leverancier kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen franco huis, mits anders overeengekomen en exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, douanetarieven, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven de leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst. op die grond te ontbinden.

4. Levering

4.1 Levering vindt plaats aan het adres van de wederpartij, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De wederpartij dient voorts te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, instructies dan wel voldoende laad-en losmogelijkheden, noodzakelijk voor de levering, is de leverancier gerechtigd alle met die aanbieding gepaard gaande kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

4.3 Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde zaken over op de wederpartij.

5. Levertijd

5.1 Een door de leverancier opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden verstrekte gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. De leverancier zal zich inspannen de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen.

5.2 Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding. Evenmin is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de wederpartij in  redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat dan wel zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat  geval is de wederpartij gerechtigd het betreffende gedeelte van de overeenkomst te ontbinden of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

5.3 De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.

6. Deelleveringen

De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Transport / risico

7.1 Transport en/of verzending vindt plaats voor rekening en risico van de leverancier.

7.2 Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de wederpartij van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij.

8. Verpakking

8.1 De niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking blijft eigendom van de leverancier. De wederpartij is verplicht het materiaal aan de leverancier terug te zenden.

8.2 De leverancier is gerechtigd voor de terugzending van de verpakking een termijn te stellen waarbinnen deze dient plaats te vinden.

8.3 De leverancier is verplicht de aan de wederpartij voor gebruik afgestane verpakking terug te nemen tegen de prijs, waarvoor het de wederpartij in rekening is gebracht, tenzij aan de wederpartij tenminste drie maanden voor de datum waarop en andere prijs zal gelden mededeling van deze wijziging is gedaan. Deze bepaling is niet van toepassing, indien de wederpartij de termijn als genoemd in lid 2 overschrijdt.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De door de leverancier aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat de door de wederpartij verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. Eigendom van de geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke bezorging, pas op de wederpartij over, nadat de wederpartij al wat ter zake van enige overeenkomst met de leverancier is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen.

9.2 Indien de leverancier als gevolg van lid 1 de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn eigendom opvordert en deze zaken daartoe terughaalt dan wel aan een derde longa manu levert, dan zal de vordering van de leverancier op de wederpartij ter zake van deze zaken tot het totaalbedrag dat de wederpartij aan de leverancier verschuldigd is, verminderd worden met de marktwaarde van de aldus teruggenomen zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is gelijk aan de koopsom die is, dan wel zou kunnen worden, gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop aan derden van de teruggehaalde zaken.

9.3 Behoudens het bepaalde in artikel 9.4 mag de wederpartij de geleverde zaken, voordat de eigendom daarvan op hem is overgegaan, niet belasten, doorleveren, vervreemden, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren. Totdat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mogen, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, de geleverde zaken enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de overeenkomst is bepaald of redelijkerwijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast.

9.4 De wederpartij is slechts gerechtigd de geleverde zaken, waarvan de leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de wederpartij haar normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

9.5 De wederpartij verplicht zich om op eerste verzoek van de leverancier, of door de leverancier aan te wijzen (rechts)personen, de geleverde zaken ter beschikking te stellen en verleent al nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar de geleverde zaken zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken mee te nemen.

9.6 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement dient de wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoeder of de curator te wijzen op de (eigendoms-) rechten van de leverancier.

10. Betaling en zekerheid

10.1 Facturen van de leverancier dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop de leverancier de betaling ontvangt.

10.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

10.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar.

10.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier ter zake al heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

10.5 Ingeval van niet-tijdige betaling wordt de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

10.6 De leverancier is steeds gerechtigd om wat hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de leverancier. Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

10.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

10.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden ter zake van de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:

-aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
-indirecte schade;
-gevolgschade;
-schade wegens gederfde winst;
-vertragingsschade;
-schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij;
-schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

11.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht.

11.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.

11.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

11.5 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde zaken.

11.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen.

12. Gebreken; klachttermijnen; retourzendingen

12.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: -of de juiste zaken zijn geleverd; -of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene; -of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

12.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

12.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de leverancier.

12.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.

12.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten. Het recht van de wederpartij op vergoeding of vervanging van geleverde zaken vervalt indien de zaken waarover klachten bestaan zijn verwerkt, bewerkt of niet goed zijn opgeslagen dan wel indien de houdbaarheid van de desbetreffende zaken is verstreken op het moment dat een klacht wordt ingediend.

12.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

12.7 Retourzendingen worden na toestemming van de leverancier verricht. Retourzendingen, die zonder toestemming van de leverancier worden verricht, houdt de leverancier voor rekening en risico van de wederpartij tot zijn beschikking.

13. Ontbinding overeenkomst

13.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de leverancier voldoet, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de leverancier, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

13.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de leverancier komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 14 worden genoemd, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

14. Overmacht

14.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de leverancier, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

14.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of verblijfplaats van de wederpartij.

Verkoopvoorwaarden StarSweets België

Door het feit van zijn bestelling verklaard de cliënt zich akkoord met onze verkoopsvoorwaarden en ziet hij uitdrukkelijk af van deze die zouden vermeld zijn op zijn bestelbonnen, brieven en in algemene zin op al zijn handelsdocumenten

1. Reclamaties binnen 3 dagen na levering. Terugnames kunnen enkel na overleg met onze verkoopafdeling. Wij behouden ons het recht toe bepaalde teruggaven niet te vergoeden.

2. Leveringen: franco huis. De minimum ordergrootte is € 600.

3. Betalingen binnen 8 dagen -1%; 30 dagen netto

Wij behouden ons het recht toe om vanaf de 31e dag en zonder voorafgaandelijk bericht of aanmaning een verwijlintrest van 15% per jaar, vanaf de datum van de vervolg dag aan te rekenen op de totale schuldvordering.

Daarboven zal er bij wanbetaling een bedrag van 15% met een minimum van €75,- aangerekend worden.

4. In geval van achterstallige betalingen behouden wij ons het recht voor, leveringen en contracten op te schorten of te annuleren zonder dat de klant aanspraak kan maken op gelijk welke schadeloosstelling.

5. Geleverde goederen blijven onze eigendom zolang deze niet betaald zijn.

6. Leveringstermijnen zijn indicatief.

7. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

8. Wij behouden ons het recht voor ten onrechte afgetrokken bedragen te verrekenen met uit te keren omzetpremies.

9. Deze prijslijst vervangt alle voorafgaande prijslijsten.

10. In geval an geschillen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, en dit naar Belgisch recht.

Condition de vente StarSweets Belgium

Par le fait même de sa commande, le client accepte nots conditions générales de vente et renonce expressément à celles que figuraient sur ses bons de commande, lettres et en général sur tous ses decuments commerciaux.

1. Réclamations endéans les 3 jours. Nous nous réservons le droit de ne pas créditer certains retours. Retours seulement après l ‘accord de notre service de vente.

2. Livraisons franco domicile. Commande minimale par adresse, € 600.

3. Payements endéans les 8 jours -1% ou 30 jours net.
Si le montant total de la facture n’etait pas payé a l’echéance, il serait dû, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard, de 15% lán, à partir de la date d’échéance calculé sur líntégralité de la facture dû. En outre il serait dû, en cas de non-paiement sans raisons légitimes de plein droit à titre d’indemnité forfaitaire et irreducible, un montant égal à 15% du solde impayé avec un minimum de €75,-

4. Au cas où le client serait en retard de paiement, nous avons le droit de refuser, de suspender et/ou de considérer tous les contracts, livraisons et commandes cours comme étant résillés sans que le client puisse pretender à quelque indemnité que ce soit.

5. Tant que la merchandise livrèe n’est pas payee elle rest en notre propriété.

6. Le délai de livraison est indicative.

7. Sous reserve de changements de prix.

8. Nous vous réservons le droit de porter en compte tous les montants déduits à titre injuste, avec les primes sur le chiffre d’affaire à payer.

9. Ce tariff annule les precedents.

10. Seuls les tribunaux d’Anvers seront compétents en cas de lititge. Il sera fait application du droit Belge.